Hlavní stránka arrow Jednací řád
Tisk E-mail

pdf Jednací řád (PDF) 69.05 Kb


JEDNACÍ ŘÁD

 

zastupitelstva MĚSTYSE Kounice

Zastupitelstvo městyse Kounice se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů na tomto svém jednacím řádu:

 

 

§ 1
Úvodní ustanovení

 

 

 

1/ Jednací řád zastupitelstva městyse upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a

kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 

2/ O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje

zastupitelstvo v mezích zákona.

 

§ 2
Pravomoci zastupitelstva městyse

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, 85 a 102 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 

 

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva městyse

 

Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva městyse svolává starosta nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu je povinen svolat zasedání

zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

 

§ 4

Příprava jednání zastupitelstva městyse

 

1/ Přípravu jednání zastupitelstva městyse organizuje starosta městyse.

 

Stanoví zejména:

a/ dobu a místo jednání

b/ odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c/ způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

 

2/ Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva městyse předkládá navrhovatel

v potřebném počtu výtisků prostřednictvím úřadu městyse tak, aby mohly být doručeny nejpozději

do 5 dnů přede dnem jednání zastupitelstva městyse jeho členům.

 

3/ Materiály pro jednání zastupitelstva městyse obsahují:

 

a/ název materiálu

b/ jeho obsah

c/ důvodovou zprávu a návrh usnesení

4/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

 

a/ zhodnocení dosavadního stavu

b/ rozbor příčin nedostatků

c/ odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

 

5/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva městyse

komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

6/ O místě, bodech a navrženém pořadu jednání zastupitelstva městyse informuje starosta občany

nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva městyse, a to na úřední desce, elektronické

úřední desce , místním rozhlasem .

 

 

§ 5

 

1/ Členové zastupitelstva městyse jsou povinni zúčastnit se každého jednání, neúčast ústně omluvit

starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

 

2/ Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

 

§ 6

Program jednání

 

 

1/ Program jednání zastupitelstva městyse navrhuje starosta.

 

2/ Na schůzi zastupitelstva městyse může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a

o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo městyse souhlas. Starosta sdělí návrh

programu jednání při jeho zahájení a o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo

městyse hlasováním.

 

3/ Požádá-li o to člen zastupitelstva městyse , projedná se zařazení požadovaného bodu v programu

nejbližšího jednání zastupitelstva městyse. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení

jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhoduje o tom zastupitelstvo

městyse.

 

§ 7

Průběh jednání zastupitelstva městyse

 

1/ Schůzi zastupitelstva městyse řídí starosta.

 

2/ Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, ukončí

starosta zasedání a svolá do 14 dnů jeho náhradní zasedání.

 

3/ V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva městyse bylo řádně svoláno

a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a

opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva

členy zastupitelstva městyse za ověřovatele zápisu tohoto jednání.

Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké

námitky byly proti němu podány.

 

4/ Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny,

rozhodne o nich zastupitelstvo městyse po vyjádření ověřovatelů.

 

5/ Zápis z předchozího jednání obdrží členové zastupitelstva, kteří o něj požádají.

 

6/ Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 

7/ Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání.

Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi

zastupitelstva městyse, který má technickou připomínku.

 

8/ Zastupitelstvo městyse může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout

nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

 

9/ Do diskuse se mohou členové zastupitelstva městyse přihlásit jenom do konce rozpravy.

 

10/ Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

 

11/ Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání např.:

- nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát

- doba diskusního vystoupení se omezuje /minimálně však 5 minut a u předkladatele 10 minut

- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut

 

12/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva městyse. O jeho návrhu se

hlasuje bez rozpravy.

 

§ 8

Příprava usnesení zastupitelstva městyse

 

1/ Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu městyse ke schválení vychází ze zpráv projednávaných

tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

2/ Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být

v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu městyse předkládá návrhová komise

 

3/ Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a jiným

členům zastupitelstva.

 

 

§ 9

Hlasování

 

1/ Zastupitelstvo městyse je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho

členů.

 

2/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva městyse hlasovalo o jednotlivých bodech

navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

3/ Byly -li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o

ostatních částech návrhu.

 

4/ V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o

variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o

tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.

 

5/ Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo

na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve členy

zastupitelstva, aby jmenovali zástupce pro toto řízení a zasedání zastupitelstva městyse přeruší.

Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený

návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání

zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh

potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za zamítnutý.

 

6/ Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová

komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o němž rozhoduje zastupitelstvo městyse. Veřejné

hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet.

Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městyse.

 

8/ Usnesení zastupitelstva městyse podepisuje starosta a ověřovatelé, obecně závazné vyhlášky

podepisuje starosta a místostarosta.

 

9/ Zveřejnění usnesení zastupitelstva městyse se provádí vyvěšením na úřední desce.

 

 

§ 10

Dotazy členů zastupitelstva městyse

 

1/ Členové zastupitelstva městyse mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na

další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od

nich vysvětlení.

 

2/ Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně , připomínky, jejichž obsah vyžaduje

prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

3/ Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání

zastupitelstva městyse na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této

souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko

zastupitelstvo městyse.

 

4/ Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva městyse se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich

vyřízení vedena evidence u úřadu městyse.

 

 

§ 11

Péče o nerušený průběh jednání

 

1/ Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva městyse , předsedající může vykázat ze zasedací

síně rušitele jednání.

 

2/ Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout

slovo.

 

§ 12

Ukončení zasedání zastupitelstva městyse

 

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.Prohlásí rovněž zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednán. V těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

 

 

§ 13

Pracovní komise

 

1/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo městyse zřídit pracovní komise.

 

2/ Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo městyse volí své členy a podle potřeby další odborníky

a experty.

3/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání

zastupitelstva městyse.

 

§ 14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva městyse

 

1/ O průběhu jednání zastupitelstva městyse se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá

úřad městyse. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich

plnění.

 

2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je

vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 

3/ V zápisu se uvádí:

- den a místo jednání

- doba přerušení

- jména určených ověřovatelů zápisu

- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

- program jednání

- průběh rozpravy se jmény řečníků

- podané návrhy

- výsledky hlasování

- podané dotazy a návrhy

- schválené znění usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva městyse měly stát součástí zápisu

 

4/ Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení

ověřovatelé. Musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu

archivu k archivaci.

 

5/ O námitkách člena zastupitelstva městyse proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání

zastupitelstva městyse.

 

 

§ 15

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

1/ Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí zastupitelstvo při každém svém jednání.

 

 

§ 16

Jednací řád schválilo zastupitelstvo Městyse

dne 6.12.2006

 

 

starostka městyse místostarosta městyse

 

Aktualizováno ( Neděle, 20. leden 2008 )